Publications in journals
indexed in Scopus: January
6
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ai, X.C., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
7
Yakovlev, D.V., Shalashov, A.G., Gospodchikov, E.D., (...), Savkin, V.Y., Bagryansky, P.A.
8
Yudin, A.V., Razinkova, T.L., Nadyozhin, D.K.
9
Shoshin, A.A., Arakcheev, A.S., Arzhannikov, A.V., (...), Vasilyev, A.A., Vyacheslavov, L.N.
11
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ai, X.C., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
13
Lees, J.P., Poireau, V., Tisserand, V., (...), Prepost, R., Wu, S.L.

Publications in journals
indexed in Scopus: february
1
Aad, G., Abbott, B., Abdallah, J., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
3
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), zur Nedden, M., Zwalinski, L.
5
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
6
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
7
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
9
Binney, H., Edwards, M., Macias-Fauria, M., (...), Willis, K., Zernitskaya, V.
10
Tolstov, A., Nomoto, K., Blinnikov, S., (...), Quimby, R., Baklanov, P.
11
Hukov, V.P.Z., Rubenchik, A.M., Edoruk, M.P.F., Bulgakova, N.M.
13
Ivanov, I.A., Burdakov, A.V., Burmasov, V.S., (...), Sinitsky, S.L., Sudnikov, A.V.
16
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
17
Bezuglov, V.V., Bryazgin, A.A., Yu Vlasov, A., (...), Shtarklev, E.A., Yuskov, Y.G.
21
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
22
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
23
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
25
Epshteyn, L.B., Grebenuyk, A.A., Kozyrev, A.N., (...), Ruban, A.A., Yudin, Y.V.
26
Budnev, N., Astapov, I., Barbashina, N., (...), Zirakashvili, V., Zurbanov, V.
27
Barnyakov, A., Barnyakov, M., Brianza, L., (...), Santanastasio, F., Tabarelli de Fatis, T.
28
Aulchenko, V., Pruuel, E., Shekhtman, L., (...), Tolochko, B., Zhulanov, V.
29
Babichev, E.A., Baru, S.E., Grigoriev, D.N., (...), Porosev, V.V., Savinov, G.A.
30
Barnyakov, A.Y., Barnyakov, M.Y., Prisekin, V.G., Karpov, S.V., Katcin, A.A.
32
Bondar, A., Buzulutskov, A., Dolgov, A., (...), Shemyakina, E., Sokolov, A.
33
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
34
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.

Publications in journals
indexed in Scopus: march
4
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), zur Nedden, M., Zwalinski, L.
5
Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., Adam, W., (...), Taylor, D., Woods, N.
6
9
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Zur Nedden, M., Zwalinski, L.
10
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
11
12
Aaij, R., Adeva, B., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
13
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
15
Adlarson, P., Augustyniak, W., Bardan, W., (...), Żuprański, P., Żurek, M.
18
Rachek, I.A., Dmitriev, V.F., Dusaev, R.R., (...), Toporkov, D.K., Zevakov, S.A.
20
Boussarie, R., Grabovsky, A.V., Szymanowski, L., Wallon, S.
24
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
25
Wehle, S., Niebuhr, C., Yashchenko, S., (...), Ziegler, M., Zupanc, A.
26
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
27
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
28
Shevlyagin, A.V., Goroshko, D.L., Chusovitin, E.A., (...), Iinuma, M., Terai, Y.
30
Barnyakov, A.Y., Barnyakov, M.Y., Cygankov, D.A., (...), Kononov, S.A., Onuchin, A.P.
31
Nenashev, A.V., Wiemer, M., Dvurechenskii, A.V., (...), Koch, M., Baranovskii, S.D.

Publications in journals
indexed in Scopus: april
7
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
9
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
10
12
Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., Adam, W., (...), Taylor, D., Woods, N.
13
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
14
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
16
Lees, J.P., Poireau, V., Tisserand, V., (...), Prepost, R., Wu, S.L.
17
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
18
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
19
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
21
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
22
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
24
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
25
Dolgov, A.D., Rudenko, A.S.
27
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
28
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
29
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
30
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
31
Anastasi, A., Babusci, D., Bencivenni, G., (...), Wolke, M., Jegerlehner, F.
32
Anisenkov, A.V., Aulchenko, V.M., Bashtovoy, N.S., (...), Titov, V.M., Yudin, Yu.V.
33
Korol, A.A., Achasov, M.N., Barnyakov, A.Y., (...), Usov, Y.V., Vasiljev, A.V.

Publications in journals
indexed in Scopus: may
1
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), zur Nedden, M., Zwalinski, L.
2
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), zur Nedden, M., Zwalinski, L.
4
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
5
Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., Adam, W., (...), Taylor, D., Woods, N.
7
Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., Adam, W., (...), Taylor, D., Woods, N.
10
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
12
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
14
Prasanth, K., Libby, J., Adachi, I., (...), Zhulanov, V., Zupanc, A.
16
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ai, X.C., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
17
Akeroyd, A.G., Aoki, M., Arhrib, A., (...), Yagyu, K., Yildirim, E.
18
Eremin, E.V., Volkov, N.V., Sablina, K.A., (...), Molokeev, M.S., Komarov, V.Y.
19
Mekler, K.I., Burdakov, A.V., Gavrilenko, D.E., (...), Postupaev, V.V., Rovenskikh, A.F.
20
Shevchenko, A.M., Golubev, M.P., Pavlov, A.A., (...), Khotyanovsky, D.V., Shmakov, A.S.
21
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
22
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Nedden, M.Z., Zwalinski, L.
23
Bondar, A., Buzulutskov, A., Dolgov, A., (...), Shekhtman, L., Sokolov, A.
24
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
28
Akhmetshin, R.R., Amirkhanov, A.N., Anisenkov, A.V., (...), Vorobiov, A.I., Yudin, Y.V.
29
31
Hirose, S., Iijima, T., Adachi, I., (...), Zhulanov, V., Zupanc, A.
32
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ai, X.C., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
33
Bondar, A., Buzulutskov, A., Dolgov, A., (...), Shemyakina, E., Sokolov, A.

Publications in journals
indexed in Scopus: june
6
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
7
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
8
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
9
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
10
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
15
Achasov, M.N., Barnyakov, A.Y., Beloborodov, K.I., (...), Usov, Y.V., Vasiljev, A.V.
18
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
19
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
22
Kudryavtsev, V.N., Maltsev, T.V., Shekhtman, L.I.
23
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
26
Chakin, I., Golkovksy, M., Kuzmin, A., (...), Sedov, E., Shwartz, B.
28
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.

Publications in journals
indexed in Scopus: july
1
Aad, G., Abbott, B., Abdallah, J., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
6
Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., Adam, W., (...), Taylor, D., Woods, N.
7
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
8
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
10
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
12
Abdel Hafiz, M., Brazhnikov, D., Coget, G., (...), De Clercq, E., Boudot, R.
13
Bryzgunov, M.I., Kamerdzhiev, V., Li, J., (...), Yang, X.D., Zhao, H.
17
Nikitin, P.A., Voloshinov, V.B., Gerasimov, V.V., Knyazev, B.A.
22
Marcinkiewicz, M., Ruffenach, S., Krishtopenko, S.S., (...), Dvoretskii, S.A., Teppe, F.
23
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
24
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
25
Adlarson, P., Augustyniak, W., Bardan, W., (...), Kubis, B., Leupold, S.

Publications in journals
indexed in Scopus: august
6
Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., Adam, W., (...), Taylor, D., Woods, N.
7
The CMS collaboration, Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
8
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Bouhali, O., Kamon, T.
11
The LHCb collaboration, Aaij, R., Adeva, B., (...), Zonneveld, J.B., Zucchelli, S.
12
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
14
Bobylev, A.V., Guzanov, V.V., Kharlamov, S.M., Kvon, A.Z., Markovich, D.M.
15
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Zur Nedden, M., Zwalinski, L.
16
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zonneveld, J.B., Zucchelli, S.
19
Islamov, D.R., Gritsenko, V.A., Perevalov, T.V., Orlov, O.M., Krasnikov, G.Y.
20
Ullah, S., Ferreira, G.J., Gusev, G.M., Bakarov, A.K., Hernandez, F.G.G.
21
Islamov, D.R., Chernikova, A.G., Kozodaev, M.G., (...), Gritsenko, V.A., Orlov, O.M.
24
Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., Adam, W., (...), Taylor, D., Woods, N.

Publications in journals
indexed in Scopus: september, part 1
5
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), zur Nedden, M., Zwalinski, L.
6
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Nedden, M., Zwalinski, L.
8
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
13
Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., Adam, W., (...), Taylor, D., Woods, N.
14
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
16
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
17
Guido, E., Mussa, R., Tamponi, U., (...), Zhulanov, V., Zupanc, A.
19
Pal, B., Schwartz, A.J., Adachi, I., (...), Zhulanov, V., Zupanc, A.
20
Lobanov, S.S., Dong, X., Martirosyan, N.S., (...), Oganov, A.R., Goncharov, A.F.
21
Kovalenko, O.A., Akhmetshin, R.R., Amirkhanov, A.N., (...), Vorobiov, A.I., Yudin, Y.V.
23
Lazebny, D.B., Brazhnikov, D.V., Taichenachev, A.V., Yudin, V.I.
26
27
28
Minakov, A.V., Shebeleva, A.A., Yagodnitsyna, A.A., Kovalev, A.V., Bilsky, A.V.
29
Dokuchaev, V.I., Eroshenko, Y.N., Tkachev, I.I.
30
Kvon, A.Z., Bobylev, A.V., Guzanov, V.V., Kharlamov, S.M., Markovich, D.M.
34
Razuvaev, G.P., Bae, S., Choi, H., (...), Mibe, T., Otani, M.
36
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Zur Nedden, M., Zwalinski, L.
37
38
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
39
Kazakov, V.V., Kazakov, V.G., Kovalev, V.S., Meshkov, O.I., Yatsenko, A.S.
40
Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., Adam, W., (...), Taylor, D., Woods, N.
Publications in journals
indexed in Scopus: september, part 1
1
Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., Adam, W., (...), Karchin, P.E., Sturdy, J.
4
6
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
7
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
8
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zonneveld, J.B., Zucchelli, S.
9
Lipunov, V.M., Blinnikov, S., Gorbovskoy, E., (...), Sergienko, Y., Zalozhnykh, I.
12
Miserev, D.S., Srinivasan, A., Tkachenko, O.A., (...), Hamilton, A.R., Sushkov, O.P.
15
Barnyakov, A.Y., Barnyakov, M.Y., Karpov, S.V., Katcin, A.A., Prisekin, V.G.
16
Ivanov, V., Barnyakov, A., Barnyakov, M., Bobrovnikov, V., Ovtin, I.
18
Aalseth, C.E., Acerbi, F., Agnes, P., (...), Zichichi, A., Zuzel, G.
19
Rodionov, A.A., Golyashov, V.A., Chistokhin, I.B., (...), Aksenov, V.V., Tereshchenko, O.E.
20
Herrmann, T., Kvon, Z.D., Dmitriev, I.A., (...), Weiss, D., Ganichev, S.D.
22
Lees, J.P., Poireau, V., Tisserand, V., (...), Prepost, R., Wu, S.L.
23
Kalganova, E., Prudnikov, O., Vishnyakova, G., (...), Sorokin, V., Kolachevsky, N.
24
Pacheco-Peña, V., Engheta, N., Kuznetsov, S., Gentselev, A., Beruete, M.