Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: январь

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: февраль
1
Bardakov, V.G., Gongopadhyay, K., Neshchadim, M.V., Singh, M.
3
Van Bevern, R., Fluschnik, T., Mertzios, G.B., (...), Sorge, M., Suchý, O.
4
7
Kogai, V.V., Likhoshvai, V.A., Fadeev, S.I., Khlebodarova, T.M.
9
Anikonov, Y.E., Ayupova, N.B.
19
Baranova, A.V., Orlov, Y.L.
20
Babenko, V.N., Chadaeva, I.V., Orlov, Y.L.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: март
2
Parenti, M., Sidorov, A.V., Thisse, J.-F., Zhelobodko, E.V.
3
5
6
Weigant, W., Plotnikov, P.I.
11
Korovina, M.V., Kudinov, O.V.
15
van Bevern, R., Bredereck, R., Chopin, M., (...), Nichterlein, A., Suchý, O.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: апрель
1
Kondrat'ev, A.S., Maslova, N.V., Revin, D.O.
2
Nazarova, L.A., Nazarov, L.A., Vandamme, M., Pereira, J.-M.
10
Bykov, I.S., Perezhogin, A.L.
11
Chelnokov, G., Deryagina, M., Mednykh, A.
12
Nemirovskii, Y.V., Mishchenko, A.V., Terletskii, R.F.
13
Arutyunov, A.V., Greshnov, A.V., Lokutsievskii, L.V., Storozhuk, K.V.
14
Kaygorodov, I., Popov, Y., Pozhidaev, A., Volkov, Y.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: май

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: июнь
2
Celiberto, F.G., Ivanov, D.Y., Murdaca, B., Papa, A.
6
7
Shchukina, L.V., Pshenichnikova, T.A., Chistyakova, A.K., Khlestkina, E.K., Börner, A.
8
van Bevern, R., Bredereck, R., Bulteau, L., (...), Niedermeier, R., Woeginger, G.J.
10
Berger, A., Grigoriev, A., Panin, A., Winokurow, A.
11
Bardakov, V.G., Neshchadim, M.V., Singh, M.
14
Voropaeva, O.F., Senotrusova, S.D., Shokin, Y.I.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: июль
11
Astrakov, S.N., Golushko, S.K., Korolenko, L.A.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: август
1
Kel'manov, A.V., Mikhailova, L.V., Khamidullin, S.A., Khandeev, V.I.
2
Kaygorodov, I., Lopatin, A., Popov, Y.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: сентябрь
1
Dyachenko, A.I., Kachulin, D.I., Zakharov, V.E.
2
10
Bardakov, V.G., Mikhalchishina, Y.A., Neshchadim, M.V.
19
Sadykov, V.A., Sadovskaya, E.M., Pikalova, E.Y., (...), Lukashevich, A.I., Bassat, J.M.