Publications in journals
indexed in Scopus: february
1
Bardakov, V.G., Gongopadhyay, K., Neshchadim, M.V., Singh, M.
3
Van Bevern, R., Fluschnik, T., Mertzios, G.B., (...), Sorge, M., Suchý, O.
4
7
Kogai, V.V., Likhoshvai, V.A., Fadeev, S.I., Khlebodarova, T.M.
9
Anikonov, Y.E., Ayupova, N.B.
19
Baranova, A.V., Orlov, Y.L.
20
Babenko, V.N., Chadaeva, I.V., Orlov, Y.L.

Publications in journals
indexed in Scopus: march
2
Parenti, M., Sidorov, A.V., Thisse, J.-F., Zhelobodko, E.V.
3
5
6
Weigant, W., Plotnikov, P.I.
11
Korovina, M.V., Kudinov, O.V.
15
van Bevern, R., Bredereck, R., Chopin, M., (...), Nichterlein, A., Suchý, O.

Publications in journals
indexed in Scopus: april
1
Kondrat'ev, A.S., Maslova, N.V., Revin, D.O.
2
Nazarova, L.A., Nazarov, L.A., Vandamme, M., Pereira, J.-M.
10
Bykov, I.S., Perezhogin, A.L.
11
Chelnokov, G., Deryagina, M., Mednykh, A.
12
Nemirovskii, Y.V., Mishchenko, A.V., Terletskii, R.F.
13
Arutyunov, A.V., Greshnov, A.V., Lokutsievskii, L.V., Storozhuk, K.V.
14
Kaygorodov, I., Popov, Y., Pozhidaev, A., Volkov, Y.


Publications in journals
indexed in Scopus: june
2
Celiberto, F.G., Ivanov, D.Y., Murdaca, B., Papa, A.
6
7
Shchukina, L.V., Pshenichnikova, T.A., Chistyakova, A.K., Khlestkina, E.K., Börner, A.
8
van Bevern, R., Bredereck, R., Bulteau, L., (...), Niedermeier, R., Woeginger, G.J.
10
Berger, A., Grigoriev, A., Panin, A., Winokurow, A.
11
Bardakov, V.G., Neshchadim, M.V., Singh, M.
14
Voropaeva, O.F., Senotrusova, S.D., Shokin, Y.I.

Publications in journals
indexed in Scopus: july
11
Astrakov, S.N., Golushko, S.K., Korolenko, L.A.

Publications in journals
indexed in Scopus: august
1
Kel'manov, A.V., Mikhailova, L.V., Khamidullin, S.A., Khandeev, V.I.
2
Kaygorodov, I., Lopatin, A., Popov, Y.

Publications in journals
indexed in Scopus: september
1
Dyachenko, A.I., Kachulin, D.I., Zakharov, V.E.
2
10
Bardakov, V.G., Mikhalchishina, Y.A., Neshchadim, M.V.
19
Sadykov, V.A., Sadovskaya, E.M., Pikalova, E.Y., (...), Lukashevich, A.I., Bassat, J.M.