Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: январь
1
Snytnikova, O.A., Khlichkina, A.A., Yanshole, L.V., (...), Novoselov, V.P., Tsentalovich, Y.P.
2

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: февраль
2
Kuzmich, A.S., Khomenko, T.M., Fedorov, S.N., (...), Volcho, K.P., Salakhutdinov, N.F.
5
Baranova, A.V., Orlov, Y.L.
6
Babenko, V.N., Chadaeva, I.V., Orlov, Y.L.
7
Sokolova, A.S., Yarovaya, О.I., Baev, D.S., (...), Zarubaev, V.V., Salakhutdinov, N.F.
8
Yarushkin, A.A., Kazantseva, Y.A., Kobelev, V.S., Pustylnyak, Y.A., Pustylnyak, V.O.
9
Alemasov, N.A., Ivanisenko, N.V., Medvedev, S.P., (...), Kolchanov, N.A., Ivanisenko, V.A.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: март
1
Galanina, E.M., Tulupov, A.A., Lemskaya, N.A., (...), Grishchenko, I.V., Yudkin, D.V.
3
Ekimov, E.A., Krivobok, V.S., Lyapin, S.G., (...), Gavva, V.A., Kondrin, M.V.
4
Knyazev, G.G., Savostyanov, A.N., Bocharov, A.V., Kuznetsova, V.B.
5
Il'ina, I., Pavlova, A., Korchagina, D., (...), Volcho, K., Salakhutdinov, N.
6
Solovyev, A.V., Dzhemileva, L.U., Posukh, O.L., (...), Fedorova, S.A., Khusnutdinova, E.K.
7
Buntkowsky, G., Ivanov, K.L., Zimmermann, H., Vieth, H.-M.
8
Knyazev, G.G., Savostyanov, A.N., Bocharov, A.V., (...), Tamozhnikov, S.S., Stepanova, V.V.
9
Kozlova, L.I., Bezmaternykh, D.D., Mel'nikov, M.E., (...), Petrovskii, E.D., Shtark, M.B.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: апрель
1
Perepechaeva, M.L., Seredina, T.A., Sidorova, Y.A., (...), Lyakhovich, V.V., Grishanova, A.Y.
2
3
Knyazev, G.G., Kuznetsova, V.B., Savostyanov, A.N., Dorosheva, E.A.
4
Sokolova, A.S., Yarovaya, O.I., Shtro, A.A., (...), Zarubaev, V.V., Salakhutdinov, N.F.


Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: июнь
1
Ponomarenko, M., Rasskazov, D., Chadaeva, I., (...), Savinkova, L., Kolchanov, N.
3
Ragaeva, D.S., Tikhonova, M.A., Petrova, O.M., (...), Amstislavskaya, T.G., Amstislavsky, S.Y.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: июль

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: август
1
Manuylov, V.A., Chub, E.V., Kichatova, V.S., (...), Zamyatnin, A.A., Netesov, S.V.
2
Svyatchenko, V.A., Ternovoy, V.A., Kiselev, N.N., (...), Netesov, S.V., Chumakov, P.M.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: сентябрь